ثبت نام کارگاه 10 در 10
1- عنوان : گذر فعل / زمان فعل / شیوه بلاغی / جمله وابسته / تعداد جمله /حذف فعل

2- تاریخ برگزاری : پنجشنبه 4 آذرماه

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  رایگان
1- عنوان : گروه اسمی / ترکیب وصفی و اضافی / نقش های تبعی / انواع پیوندها / وضعیت چهارگانه واژگان،دستور تاریخی /تست ترکیبی

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : بررسی آرایه های جناس / تناقض /تضاد / ایهام / ایهام تناسب / اغراق/حس آمیزی /تلمیح / تضمین

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : استعاره/مجاز / کنایه / حسن تعلیل /اسلوب معادله / تشبیه / اضافات /

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : حل تست آرایه ترکیبی

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : قرابت دوازدهم نیمه اول

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : قرابت نیمه دوم دوازدهم و کل دهم

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : قرابت یازدهم + ترکیبی

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : حل چهار آزمون شبیه ساز کنکور /بررسی نکات املا و لغت

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : تست های یک قدم تا صد از همه مباحث

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : جامع (10 کارگاه)

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  دو میلیون تومان

تخفیف ویژه تا ساعت 9 صبح  5 آذر :


ثبت نام تک کارگاه : 150 هزارتومان


ثبت نام 10 کارگاه : یک میلیون تومان

ثبت نام کارگاه 10 در 10
1- عنوان : ترجمه و نکات ابتکاری آن

2- تاریخ برگزاری : پنجشنبه 11 آذرماه

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  رایگان
1- عنوان : مروری بر پایه / اعداد / بابها

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : جمله فعلیه / مجهول / جارو مجرور / مشتق (1) / جمع بندی دهم

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : مشتق(2) / ادوات شرط / معرفه و … / جمله وصفیه

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : اعراب فعل مضارع / جمع بندی کل یازدهم

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : مشبهه بالفعل /حال/ استثنا / مفعول مطلق

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : جمع بندی دوازدهم / دوره کل عربی / ملحقات عربی

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : آزمون های جمع بندی به سبک کنکور 1401

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : آزمون های جمع بندی به سبک کنکور 1401

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : آزمون های جامع به سبک کنکور 1401

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  250 هزار تومان
1- عنوان : جامع (10 کارگاه)

2- تاریخ برگزاری : به زودی اعلام میگردد

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  دو میلیون تومان

تخفیف ویژه تا ساعت 9 صبح  5 آذر :


ثبت نام تک کارگاه : 150 هزارتومان


ثبت نام 10 کارگاه : یک میلیون تومان