1- عنوان : گروه اسمی

2- تاریخ برگزاری : پنجشنبه 4 آذرماه

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  رایگان
1- عنوان : آرایه های ادبی

2- تاریخ برگزاری : پنجشنبه 11 آذرماه

3- ساعت شروع کلاس : 5:00 صبح
4- ساعت اتمام کلاس : 9:00 صبح

5- زمان آنتراک :
استراحت اول :  6:45 – 6:15
استراحت دوم :  8:15 – 8:00

6- مبلغ این کارگاه :  300 هزار تومان

https://www.instagram.com/p/CVlZtUuA-g6/

https://raheandisheh.ir/classino-game